Płatność i dostawa

Ceny towarów i koszt dostawy

1. Ceny zamieszczane przy oferowanych przez Sklep towarach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (polski złoty – PLN).
2. Cena podana przy danym towarze nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.
3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy przed dokonaniem ww. zmian, lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów. Klient ponosi koszty przesyłki.
5. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego towaru, składa się cena oraz koszt dostawy.
6. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy:

  1. paczkomaty InPost;
  2. przesyłka kurierska;
  3. przesyłka pocztowa Poczty Polskiej;
  4. na adres poczty elektronicznej – w przypadku towarów w formie elektronicznej.

7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Paczkomaty InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez operatora paczkomatów – InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 679-310-80-59, REGON: 360-781-085, o kapitale zakładowym w wysokości 116.278.450,00 zł (słownie: sto szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Paczkomat jest urządzeniem umożliwiającym osobie upoważnionej samoobsługowe nadawanie lub odbiór paczki. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług lub „Paczkomaty 24/7” w procesie zatwierdzania wyboru przez Klienta sposobu realizacji dostawy Towarów.
8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji
9. Odbierając przesyłkę z paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń nie wpływa na uprawnienie Klienta do złożenia reklamacji.

Sposoby płatności

1. Klient może dokonać zapłaty w jeden z następujących sposobów:

  1. gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem;
  2. w momencie odbierania towaru w paczkomacie InPost;
  3. przelewem błyskawicznym za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;
  4. przelewem bankowym, na rachunek Sklepu.

2. Sposób zapłaty wskazany w ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu nie jest dostępny w przypadku zakupu towaru w formie elektronicznej.
3. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3) Regulaminu, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Sklepie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
4. Zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Niemożliwe jest dokonanie w Sklepie płatności gotówką za zamówienie w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy) brutto.